Algemene Voorwaarden Signature Opleidingen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Signature Opleidingen :

Signature Opleidingen aan de Koninginnegracht 28 in Den Haag. Signature Opleidingen  is  onderdeel van Signature Psychotherapie | Hypnotherapie | Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80909825

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Signature Opleiding opdracht geeft tot het leveren van diensten op maat, zoals een training of advies op maat.

Deelnemer:

de natuurlijke persoon die deelneemt aan een training met open inschrijving.

Training:

iedere training, lezing, workshop, studiedag, seminar, opleiding en ander vorm van onderwijs die door Signature Opleidingen al dan niet in opdracht, worden georganiseerd of uitgevoerd.

Trainingskosten: de kosten die de deelnemer per persoon verschuldigd is voor deelname aan een training.

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Signature Opleidingen en de deelnemer en/of de opdrachtgever van trainingen.
  2. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever/deelnemer het inschrijfformulier via de website heeft verstuurd. Na de digitale aanmelding ontvangt de opdrachtgever/deelnemer een bevestigingsmail voor de training waarvoor is ingeschreven en een factuur. De aanmelding is definitief wanneer de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen. In overleg is een gespreide betaling mogelijk. Ook bij gespreide betaling is de deelnemer verplicht de volledige trainingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur. Tevens gaat de deelnemer door het overmaken van het inschrijfgeld, akkoord met de algemene voorwaarden.
  3. Het is mogelijk een optie te nemen voor een training. Er wordt dan een plaats gereserveerd. Deze optie is tot vier weken voor aanvang van de training geldig. Een optie kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar info@signaturephc.com. Indien de training vol dreigt te raken, dan wordt contact opgenomen met de deelnemer.
  4. Indien op het moment van de aanmelding de training volgeboekt is, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste deelnemer benaderd.
  5. De deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. De bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment binnen de 14 dagen van de bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen. Bedenktijd geldt niet voor In Company trainingen.
  6. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden tot 4 weken voor de start, waarvoor 50 euro administratiekosten in rekening wordt gebracht. Indien de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt de deelnemer de volledige trainingskosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Signature Opleidingen heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de training te annuleren, in dit geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan de Signature Opleidingen betaalde bedrag. Het bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald.
  7. De deelnemer is in het bezit van een diploma Integratieve (kinder)therapeut en kan des desgewenst tonen. Of de deelnemer heeft het diploma Integratief Counselor en is in opleiding tot Integratief (Kinder)Therapeut.  Mocht de ingeschreven deelnemer niet in het bezit zijn van de gevraagde diploma’s dan kan de deelnemer niet deelnemen aan de opleiding en zullen er €50,- administratie kosten in rekening gebracht worden.
  8. Signature Opleidingen spant zich in om naar beste inzicht en vermogen de trainingen uit te voeren in samenwerking met de gecontracteerde derden. Signature Opleidingen is slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het trainingsgeld per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als een feit worden beschouwd. Signature Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie. Signature Opleidingen is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat om een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Deelnemers betreden de ruimtes van Signature Opleidingen op eigen risico. Signature Opleidingen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de trainingen.
  9. De door deelnemers verstrekte informatie wordt door Signature Opleidingen vertrouwelijk behandeld. Deelnemers behandelen de verstrekte informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Het auteursrecht van door Signature Opleidingen uitgegeven brochures, opleidingsscripts, sheets en andere schriftelijke materialen berust bij Signature Opleidingen al dan niet in samenwerking met de uitvoerder van de trainingen. Uitgegeven onderwijsmateriaal is eigendom van de deelnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Signature Opleidingen zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Signature Opleidingen

Koninginnegracht 28

2514AB Den Haag

06-21977413

Info@signaturephc.com